Regulamin

Data wejścia w życie: 16 grudnia 2021 r. 

TREŚĆ

 1. OGÓLNE >
 2. KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG >
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE >
 4. BŁĘDY >
 5. ZASADY HANDLOWE >
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WŁASNOŚĆ >
 7. LINKI I ZASOBY OSÓB TRZECICH >
 8. PROGRAM KOMUNIKACJI TEKSTOWYCH >
 9. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ >
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKUPIONE PRODUKTY, ZRZECZENIE SIĘ I USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA >
 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI >
 12. SPORY PRAWNE I ARBITRAŻ>
 13. WARUNKI PRAWNE >
 14. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH>
 15. Transfery biznesowe>
 16. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

 

 

1. OGÓLNE

1.1 Zakres. Witamy na sheglam.com. Niniejsze Warunki („Umowa” lub „Warunki” ) są umową między Tobą a Roadget Business Pte. Ltd, jako operator Witryny i wszelkich powiązanych Aplikacji (zgodnie z definicją poniżej) oraz Fashion Choice Pte. Ltd, jako firma korzystająca ze Sklepu (zgodnie z definicją poniżej) do sprzedaży produktów, pobierania płatności i przetwarzania zwrotów (w stosownych przypadkach, „Sheglam”, „Firma”, „my”, „nas ” „nasz” odnosić się będą do Roadget Business Pte. Ltd. i/lub Fashion Choice Pte. Ltd. oraz „użytkownika ” lub „Twój” odnosi się do użytkownika Usług (zgodnie z definicją poniżej). Niniejsze Warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej pod adresem sheglam.com („Witryna”), dowolne aplikacje mobilne („Aplikacje”, oraz wraz z Witryną, „Sklepem”), które hiperłącze do niniejszej Umowy, wszelkie inne pisemne, elektroniczne i ustne komunikaty z Sheglam i jej podmiotami powiązanymi lub jakimikolwiek witrynami internetowymi, stronami, funkcjami lub treściami będącymi naszą własnością i obsługiwanymi przez nas, które zawierają hiperłącze do niniejszej Umowy (łącznie, w tym Sklep, „Usługi”  ).

 Roadget Business Pte. Ltd. obsługuje Usługi, ale świadczy na rzecz Fashion Choice Pte. Ltd. możliwość korzystania ze Sklepu (i powiązanej własności intelektualnej, znaków towarowych i praw marketingowych dotyczących produktów Spółki) w celu sprzedaży produktów Spółki klientom.

 Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich w jakikolwiek sposób, w tym między innymi odwiedzając lub przeglądając Witrynę, pobierając aplikacje mobilne, rejestrując konto lub przesyłając treści lub inne materiały do ​​Sklepu, wyraźnie rozumiesz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przeczytałeś i zrozumiałeś Warunki i zgadzasz się na przestrzeganie takich warunków znajdujących się na Stronie.

Jesteś upoważniony do korzystania z Usług tylko wtedy, gdy zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i niniejszych Warunków.

Ponadto możesz przeczytać naszą Politykę prywatności i plików cookie w dowolnym momencie, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Firma zbiera, przechowuje i chroni Twoje dane kiedy korzystasz z Usług, Nasza Polityka Prywatności i Plików Cookie zostaje niniejszym włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków, jak gdyby została w pełni tutaj określona.

1.2 Aktualizacje Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków, w tym Polityki prywatności i plików cookie, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Kontynuując korzystanie z Usług po takich zmianach (niezależnie od tego, czy powiadomienie zostało wysłane przez Firmę), zgadzasz się na związanie przez nas wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez nas w niniejszej polityce i/lub towarzyszących jej zasadach/umowach, w tym między innymi , Polityka prywatności i plików cookie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie od czasu do czasu niniejszej polityki i/lub towarzyszących jej zasad/umów w celu zweryfikowania takich zmian.

1.3 Akceptacja warunków. Aby robić zakupy u nas, musisz mieć co najmniej 16 lat. Każdy dostęp, przeglądanie lub korzystanie w inny sposób z Usług oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, natychmiast zaprzestań dostępu do Usług lub korzystania z nich. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed kontynuowaniem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub naszej Polityki prywatności i plików cookie, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem service@sheglam.com.

 

 

2. KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG

2.1 Oświadczenia. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji i danych oraz oświadczasz, że wszystkie podane przez Ciebie informacje i dane są prawdziwe i odpowiadają rzeczywistości. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 16 lat lub odwiedzasz Usługi pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Spółka niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich poprzez wyświetlanie ich w przeglądarce internetowej, na naszej Stronie lub na telefonie komórkowym urządzeń do naszych Aplikacji wyłącznie w celu kupowania przedmiotów osobistych sprzedawanych w Sklepie, a nie do użytku komercyjnego lub użytku w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wcześniej dozwolonych przez Spółkę. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym paragrafie bez powiadomienia.

2.2 Ograniczenia użytkowania. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie możesz powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, dzierżawić, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać Usług lub jakąkolwiek ich część, chyba że Spółka wyraźnie zezwoli na to na piśmie. Nie możesz wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych informacji dostarczanych w Usługach ani korzystać z Usług na rzecz innej firmy, chyba że Spółka wyraźnie zezwoliła na to z góry. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli uważamy, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla naszych interesów.

Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Usług żadnych treści, informacji ani innych materiałów, które: (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej osoby; (b) są oszczercze, groźne, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub mogą stanowić podstawę do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy prawa lokalnego lub międzynarodowego; lub (c) zawiera wszelkie błędy, bomby logiczne, wirusy, robaki, zapadnie, konie trojańskie lub inny kod, materiał lub właściwości, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.

Dodatkowo zgadzasz się nie na:

 • Korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub w sposób, który mógłby naruszać obowiązujące prawo lub przepisy federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe;
 • Angażować się w jakiekolwiek zachowanie, które ogranicza lub utrudnia korzystanie z Usług lub korzystanie z nich przez kogokolwiek lub które, jak ustaliliśmy, może zaszkodzić nam lub innym osobom korzystającym z Usług lub narazić nas lub ich na odpowiedzialność;
 • Korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub zakłócić korzystanie ze Sklepu lub jakiejkolwiek innej strony z Usług;
 • Używać dowolnego robota, pająka lub innego ręcznego lub zautomatyzowanego urządzenia, procesu, oprogramowania lub środków do indeksowania lub uzyskiwania dostępu do Usługi w dowolnym celu;
 • Korzystaj z Usług w celu rozpowszechniania niezamówionych treści promocyjnych lub handlowych lub nakłaniania innych osób korzystających z Usług w celach komercyjnych;
 • W inny sposób próba zakłócenia prawidłowego działania Usługi

 2.3 Tworzenie i likwidacja konta. Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji dostępnych w Usługach, będziesz musiał utworzyć konto. Nie możesz korzystać z konta innej osoby. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikatora, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu i korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a Spółka nie ma obowiązku zbadania upoważnienia lub źródła takiego dostęp lub korzystanie z Usług.

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do Usług i korzystanie z nich przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tej Witryny jest rzeczywiście przez Ciebie autoryzowane, w tym między innymi wszystkie komunikacji i transmisji oraz wszystkich zobowiązań (w tym między innymi zobowiązań finansowych) wynikających z takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności przypisanego Ci hasła i identyfikatora. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę, kradzież lub nieuczciwe użycie Konta Użytkownika. Użytkownik niezwłocznie powiadomi nas o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikacji lub jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa Sklepu.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych lub wszystkich części Usług, w tym między innymi do możliwości przesyłania dokumentów, dokonywania płatności lub wysyłania wiadomości

Możemy zakończyć Twój dostęp do Usług w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez podania przyczyny lub powiadomienia lub jeśli uważamy, że naruszyłeś niniejsze Warunki. Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z takimi instrukcjami w Sklepie lub kontaktując się z nami zgodnie z opisem w sekcji „Kontakt” poniżej.

Tworząc u nas konto, potwierdzasz, że możemy od czasu do czasu wysyłać Ci promocyjne lub marketingowe wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości e-mail, użyj linku podanego w tych wiadomościach e-mail, aby wypisać się z naszej listy e-mail.

2.4 Cła. Zgodnie z przepisami celnymi musisz podać prawidłowe i dokładne dane. Wszystkie nazwy odbiorców, adresy i nazwy płatników powinny być prawidłowe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za to, że dane, które nam przekazujesz, są kompletne i dokładne. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji lub są one nieprawidłowe i uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę lub dostawę lub odprawę celną, nie będziemy ponosić odpowiedzialności i nie zaoferujemy w takich przypadkach żadnego odszkodowania. Niniejszym upoważniasz Firmę i jej podmioty stowarzyszone do składania oświadczeń, składania, zmieniania i unieważniania wszelkich oświadczeń i dokumentów niezbędnych lub przydatnych do importowania towarów zamówionych przez Ciebie w Twoim imieniu i na Twoje konto.Upoważnienie to obejmuje uprawnienie do wykonywania i odbierania usług i dostaw, żądania zwrotu wszelkich opłat, podatków i opłat związanych z przywozem towarów, prowadzenia administracyjnych odwołań i postępowań sądowych, a także postępowań egzekucyjnych oraz odwołań i środków zaradczych we wszystkich przypadkach, wnioski, skargi itp. do władz publicznych, sądów i innych instytucji, wnosić, wycofywać i/lub zrzekać się środków prawnych i odwołań od wyroków, nakazów, wyroków arbitrażowych, nakazów zapłaty lub wszelkich innych nakazów i decyzji dowolnego rodzaju, otrzymywać pieniądze, kosztowności oraz dokumenty i/lub akty. Obejmuje to również prawo do instruowania agentów celnych w Twoim imieniu i w Twoim imieniu oraz do udzielania podpozwolenia agentom celnym i/lub innym przedstawicielom zaangażowanym w obsługę spraw związanych z importem towarów i przestrzeganiem przepisów dotyczących importu towarów . Jako importer jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w swoim kraju.

 

 

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Kiedy korzystasz z naszych Usług i składasz za ich pośrednictwem zamówienia, zgadzasz się na podanie nam swojego adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych danych kontaktowych zgodnych z prawdą i dokładnie. Zgadzasz się również, że możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z Tobą w kontekście Twojego zamówienia, jeśli to konieczne.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Korzystając z naszych Usług lub w inny sposób, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie..

Aby zobaczyć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w tym jak zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji niezwiązanej z transakcjami, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookie.

 

 

4. BŁĘDY

 W przypadku wykrycia błędu podczas wprowadzania danych osobowych podczas rejestracji jako użytkownik naszych Usług, możesz poprawić te błędy w naszej Witrynie w sekcji „Moje konto”. W każdym przypadku będą Państwo mogli poprawić błędy związane z danymi osobowymi podanymi podczas procesu zakupu kontaktując się z nami, jak również skorzystać z prawa do sprostowania, o którym mowa w naszej Polityce prywatności i plików cookie za pośrednictwem naszego Sklepu. Usługi wyświetlają pola potwierdzenia w różnych sekcjach procesu zakupu, które nie pozwalają na kontynuację zamówienia, jeśli informacje w tych sekcjach nie zostały prawidłowo podane. Usługi oferują również szczegółowe informacje o wszystkich pozycjach, które dodałeś do koszyka podczas procesu zakupu, dzięki czemu przed dokonaniem płatności możesz zmodyfikować szczegóły swojego zamówienia.

Jeśli wykryjesz błąd w swoim zamówieniu po zakończeniu procesu płatności, powinieneś natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub adresem e-mail powyżej, aby naprawić błąd.

Chociaż staramy się dostarczać dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. Nie możemy potwierdzić ceny przedmiotu, dopóki nie złożysz zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot jest wystawiony z nieprawidłową ceną lub zawiera niepoprawne informacje z powodu błędu w wycenie lub informacjach o produkcie, mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, odrzucić lub anulować wszelkie zamówienia złożone na ten przedmiot. W przypadku, gdy przedmiot jest błędnie wyceniony, możemy, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu, w którym to przypadku płatność zostanie Ci zwrócona.

 

 

5. ZASADY HANDLOWE

5.1 Cena i płatność.

Wszystkie ceny są poprawne w momencie wprowadzania informacji do systemu. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy w stanie wysłać Twoich towarów, wartość przedmiotów, które nie zostaną wysłane, zostanie zwrócona zgodnie z pierwotną metodą płatności.

Wszystkie ceny nie zawierają kosztów dostawy.Całkowity koszt zamówienia to cena zamówionych produktów plus opłata za dostawę

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale (inne niż określone powyżej) zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, dla których wysłaliśmy Potwierdzenie zamówienia.

Po wybraniu wszystkich artykułów, które chcesz kupić, zostaną one dodane do Twojego koszyka. Kolejnym krokiem będzie realizacja zamówienia i dokonanie płatności. W tym celu należy postępować zgodnie z etapami procesu zakupu, wskazując lub weryfikując informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto przez cały proces zakupu, przed dokonaniem płatności, możesz modyfikować szczegóły swojego zamówienia. Ponadto, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, rejestr wszystkich złożonych przez Ciebie zamówień jest dostępny w zakładce „Moje konto”. Jeśli Twoje zamówienie wywoła ostrzeżenie o oszustwie w naszym systemie bezpieczeństwa, e-mail weryfikacyjny może zostać wysłany na Twój adres e-mail. Możesz korzystać z metod płatności określonych w Witrynie, które mogą obejmować Visa, Mastercard, American Express, PayPal i bankowość internetową itp.

Aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu, dane Twojej karty kredytowej zostaną zaszyfrowane. Po otrzymaniu zamówienia poprosimy o wstępną autoryzację na Twojej karcie, aby upewnić się, że masz wystarczające środki do sfinalizowania transakcji. Obciążenie karty zostanie wykonane w momencie złożenia zamówienia, chyba że wybrałeś usługę płatności później (która jest dostępna tylko w niektórych krajach), w którym to przypadku karta zostanie obciążona w momencie wysyłki lub wybrałeś płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) (która jest dostępna tylko w niektórych krajach), w którym to przypadku opłata zostanie naliczona gotówką w momencie dostawy.

Klikając „Zapłać teraz”, potwierdzasz, że karta kredytowa jest Twoja. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i autoryzacji przez podmiot wydający kartę. Jeżeli podmiot nie autoryzuje płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenia i nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą żadnej umowy.

 Zwróć uwagę na jednodniowe ograniczenia zakupów: W przypadku klientów w niektórych krajach, jeśli zakup w ciągu jednego dnia przekracza określoną kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą zostać nałożone cła.

5.2 Kolory.  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory naszych produktów, które pojawiają się w Usługach. Jednakże, ponieważ rzeczywiste kolory, które widzisz, będą zależeć od Twojego monitora, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na Twoim monitorze będzie dokładnym odzwierciedleniem koloru produktu, który wybrałeś do zakupu.

5.3 Pakowanie. O ile nie postanowiono inaczej, będziemy przestrzegać tylko minimalnych standardów pakowania dla wybranej metody transportu. Koszt wszelkiego specjalnego pakowania, załadunku lub usztywniania, o które prosisz, zostanie opłacony przez Ciebie.

5.4 Wysyłka i dostawa. Firma wysyła towary z różnych magazynów w różnych krajach. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednej pozycji możemy według własnego uznania podzielić zamówienie na kilka paczek według stanów magazynowych. Naszym celem jest jak najszybsze dostarczanie zamówień. Jednak czasami w okresach intensywnej wyprzedaży dostawy mogą trwać dłużej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wysyłki i dostawy, skontaktuj się z nami pod adresem service@sheglam.com.

5.5 Tytuł i wysyłka. Tytuł własności do wszelkich zakupionych przedmiotów jest przenoszony z odpowiedniego podmiotu sprzedającego (tj. Fashion Choice Pte. Ltd) na Ciebie jako odpowiedniego klienta, gdy przedmioty zostaną załadowane na przewoźnika w magazynie Firmy lub jej oddziałów poza Twój kraj. Ponieważ nasza dostawa zakupionego przedmiotu do przewoźnika stanowi dostawę do Ciebie, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia zakupionego przedmiotu do przewoźnika międzynarodowego. Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzenia przedmiotu podczas transportu lub dostawy należy kierować bezpośrednio do przewoźnika.Wszelkie roszczenia przeciwko Spółce z tytułu braków lub uszkodzeń powstałych przed dostarczeniem przez nas przedmiotu do przewoźnika muszą być zgłoszone w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania towaru i muszą być do nich dołączone oryginały rachunku transportowego podpisanego przez przewoźnika, zwracając uwagę, że przewoźnik otrzymał towar od Spółki w zgłoszonym stanie

5.6 Zwrot produktu. Zwracane mogą być tylko uszkodzone lub wadliwe przedmioty, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W przypadku uszkodzonego lub wadliwego produktu zwrot zostanie zaksięgowany na pierwotną metodę płatności.

5.7 Recenzje, komentarze i zgłoszenia. O ile nie określono inaczej w innych miejscach w niniejszej Umowie lub w Usługach, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz w Usługach i/lub dostarczasz do naszego Sklepu, w tym, bez ograniczeń, zdjęcia, filmy, pomysły, know-how , techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie „Zgłoszenia”) są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, zgadzasz się nieodwołalnie udzielać Spółce nieodwołalnej licencji na Zgłoszenia i wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej („IP”) (z wyłączeniem autorskich praw osobistych, takich jak prawo autorskie), a my będziemy mieć nieodpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo używać, kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, publikować, wykonywać, sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, adaptować, tworzyć prace pochodne na podstawie takich Zgłoszeń w jakikolwiek sposób i w dowolnej formie oraz tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować lub dekompilować takie Zgłoszenia. Wszystkie Zgłoszenia automatycznie staną się naszą jedyną i wyłączną własnością i nie zostaną Ci zwrócone, a Ty zgadzasz się nie zgłaszać żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem Zgłoszeń przez nas w przyszłości. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie udostępnione Wpisy i musisz upewnić się, że są one zgodne z moralnością publiczną i przekonaniami religijnymi, nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów i nie spowodują naruszenia przez nas żadnych obowiązujących przepisów lub wytycznych regulacyjnych poprzez wyświetlanie takich Wpisów w Internecie.

Użytkownik gwarantuje, że jego Materiały, w całości lub w części, są jasne i wolne od wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez Ciebie. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczenia Firmy przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem Zgłoszeń do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw mających zastosowanie do wszelkich Przesłanych treści, publikując komentarze lub recenzje w Sklepie, udzielasz nam również prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w dowolnej recenzji, komentarzu lub innej treści, jeśli taka istnieje, w w związku z taką recenzją, komentarzem lub inną treścią. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych treści, które publikujesz na tej stronie, oraz że wykorzystanie przez nas twoich recenzji, komentarzy lub innych treści nie będzie naruszać ani naruszać prawa jakiejkolwiek strony trzeciej. Nie będziesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Zgłoszeń lub treści. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do usuwania lub edytowania jakichkolwiek Zgłoszeń (w tym komentarzy lub recenzji) z dowolnego powodu.

Należy pamiętać, że osoby poniżej 18 roku życia nie mogą publikować w naszych Usługach obrazów przedstawiających siebie lub innych osób poniżej 18 roku życia.

 

 

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WŁASNOŚĆ

6.1 Treść.Usługi, w tym wszystkie ich informacje i treści, takie jak tekst, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy i funkcje interaktywne (łącznie „Treść”) dostarczane w ramach Usługi należą przez cały czas do Spółki lub osób, które udzielają nam licencji na ich użytkowanie i są chronione prawami autorskimi w Twoim kraju oraz międzynarodowymi prawami autorskimi. Możesz korzystać z Treści tylko w zakresie, w jakim my lub licencjodawcy użytkowania upoważniają wyraźnie.

6.2 Znaki Sheglam. Ponadto zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe, ikony, grafiki, znaki słowne, projekty i logo („Znaki”) „Sheglam” są własnością Roadget Business Pte. Ltd.  Znaki SHEGLAM są znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, dla których oczekują na zgłoszenie lub zostały zarejestrowane. Nie masz i nie uzyskasz żadnych praw, tytułów ani udziałów w żadnym ze Znaków. Znaki Sheglam nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Firmy, w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać klientów w błąd lub w jakikolwiek sposób, który zniechęca lub dyskredytuje Firmę. Znaki, czy to na jakimkolwiek produkcie oferowanym do sprzedaży w Sklepie, czy też pojawiające się jako logo lub tekst w jakiejkolwiek części Witryny, nie stanowią oświadczenia, że ​​Roadget Business Pte. z oo jest właścicielem wszelkich praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie. Roadget Business Pte. Ltd. pozyskuje niektóre swoje produkty od zewnętrznych producentów i hurtowników.

6.3 Prawa zastrzeżone. Treści w Usługach są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być pobierane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, transmitowane, transmitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub odpowiednich właścicieli lub licencjodawców. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Treści i do Treści. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Usług są jawne i staną się wyłączną własnością Firmy.

Zgadzasz się nie angażować się w używanie, kopiowanie, dystrybucję lub tworzenie dzieł pochodnych z jakiejkolwiek Treści innej niż wyraźnie dozwolona w niniejszym dokumencie. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub zawartych w niej Treści.

 

 

7. LINKI I ZASOBY STRON TRZECICH

Nasz Sklep może zawierać linki do witryn stron trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Odniesienia w naszym Sklepie do jakichkolwiek nazw, znaków, produktów lub usług stron trzecich lub linki do witryn lub informacji stron trzecich nie stanowią poparcia, sponsorowania ani rekomendacji strony trzeciej lub jej informacji, produktów lub usług.

Nie mamy kontroli, nie ponosimy odpowiedzialności za, ani nie popieramy ani nie weryfikujemy treści, polityk prywatności ani praktyk jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich, w tym między innymi mediów społecznościowych stron trzecich lub platforma aplikacji mobilnej, z którą Usługi działają lub w inny sposób wchodzą w interakcję. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek operatora takiej witryny lub platformy. Korzystanie z takiej witryny lub platformy strony trzeciej odbywa się na własne ryzyko i będzie podlegać warunkom i polityce takiej strony trzeciej (w tym jej polityce prywatności). Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności, kompletności ani aktualności jakichkolwiek treści publikowanych w Sklepie przez kogokolwiek innego niż my. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi warunkami i polityką prywatności stron trzecich.

 

 

8.PROGRAM WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH

81 Rejestracja. Masz możliwość zarejestrowania się w naszym programie do obsługi wiadomości tekstowych (SMS), w którym będziesz otrzymywać wiadomości marketingowe od nas lub od naszego dostawcy. Włączenie oznacza zgodę na otrzymywanie cyklicznych automatycznych wiadomości marketingowych na zarejestrowany numer telefonu komórkowego.

Ogólne warunki i spory. Bez ograniczeń nasz program do obsługi wiadomości tekstowych podlega niniejszym kompletnym Warunkom, które zawierają postanowienia regulujące sposób rozstrzygania roszczeń wobec siebie i nas (patrz sekcja Spory prawne poniżej).

8.2 Rezygnacja. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości tekstowych SMS/MMS, odpowiadając STOP lub jakiekolwiek inne polecone przez nas wskazanie na jakąkolwiek wiadomość otrzymaną w naszym programie do obsługi wiadomości tekstowych lub po prostu wysyłając SMS-a STOP lub jakiekolwiek inne polecone przez nas wskazanie numer, z którego aktualnie otrzymujesz nasze SMS-y. W obu przypadkach otrzymasz jedną dodatkową wiadomość potwierdzającą, że Twoje żądanie zostało przetworzone. 

8.3 Twój własny plan sieci bezprzewodowej. Jak zawsze, opłaty za wiadomości i dane mogą mieć zastosowanie do wszelkich wiadomości wysyłanych do i przez Ciebie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące planu SMS lub planu transmisji danych, najlepiej skontaktuj się z operatorem sieci bezprzewodowej. 

8.4 Twoje obowiązki dotyczące własnego numeru telefonu. Oświadczasz, że jesteś właścicielem konta lub zwykłym użytkownikiem numeru telefonu komórkowego, który podajesz podczas rejestracji w naszym programie do obsługi wiadomości tekstowych. Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz ten numer, jesteś odpowiedzialny za niezwłoczne powiadomienie nas za pośrednictwem data@sheglam.com . Ani my, nasi dostawcy, ani żaden operator komórkowy nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości. Zgadzasz się zabezpieczyć nas w całości za wszelkie roszczenia, wydatki i szkody związane lub spowodowane w całości lub w części przez niepowiadomienie nas o zmianie numeru telefonu, w tym, ale nie ograniczając się do wszystkich roszczeń, wydatków i szkody związane lub powstałe na mocy wszelkich obowiązujących przepisów.

8.5 Uczestnictwo Z zastrzeżeniem rozwiązania lub zmiany. Możemy zawiesić lub zakończyć otrzymywanie od nas automatycznych wiadomości marketingowych, jeśli uznamy, że naruszasz niniejsze Warunki. Otrzymanie przez Ciebie tych wiadomości również podlega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia lub wygaśnięcia usługi telefonii komórkowej. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, wszystkich lub dowolnej części tych wiadomości, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

 

 

9.WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności lub opóźnienia w wypełnieniu któregokolwiek ze zobowiązań, które przyjmujemy na mocy Warunków lub innych umów, gdy są one spowodowane zdarzeniami, na które nie mamy uzasadnionej kontroli („Siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, zaniechania, zaniechania lub wypadki, które są poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi:

 • Strajk, lokaut lub inne formy protestu.
 • Niepokoje społeczne, bunt, inwazja, atak terrorystyczny lub zagrożenie terrorystyczne, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba lub przygotowania do wojny.
 • Pożar, eksplozja, burza, powódź, trzęsienie ziemi, upadek, epidemia, pandemia lub jakakolwiek inna klęska żywiołowa.
 • Niemożność korzystania z pociągów, statków, samolotów, transportu zmotoryzowanego lub innych środków transportu, publicznego lub prywatnego.
 • Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.
 • Ustawy, dekrety, przepisy, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu lub władzy publicznej.
 • Strike, awaria lub wypadek w transporcie morskim lub rzecznym, pocztowym lub jakimkolwiek innym rodzaju transportu.
 • Zamknięcia granic, zamknięcia rządowe, blokady handlowe, embargo, zakłócenia w światowym handlu i przeciążenia portów.

 Przyjmuje się, że nasze zobowiązania wynikające z Warunków lub innych umów są zawieszone w okresie działania Siły Wyższej, a my otrzymamy przedłużenie okresu, w którym należy wypełnić te zobowiązania o pewien czas równy czasowi trwania Siły Wyższej Zapewnimy wszelkie uzasadnione środki, aby zakończyć działanie Siły Wyższej w możliwym zakresie lub znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z Warunków pomimo działania Siły Wyższej.

 

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKUPIONE PRODUKTY, ZRZECZENIE SIĘ I USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA

10.1 Odpowiedzialność. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej w niniejszych Warunkach, nasza odpowiedzialność dotycząca jakiegokolwiek produktu nabytego w naszej Witrynie jest ograniczona wyłącznie do ceny zakupu tego produktu. Niezależnie od powyższego, nasza odpowiedzialność nie podlega uchyleniu ani ograniczeniu w następujących przypadkach:

 • w przypadku śmierci lub szkody osobistej spowodowanej naszym zaniedbaniem;
 • w przypadku oszustwa lub oszukańczego oszustwa; lub
 • w każdym przypadku, w którym wyłączenie, ograniczenie lub próba wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności było niezgodne z prawem.

10.2 Zrzeczenie się odpowiedzialności. Niezależnie od powyższego paragrafu oraz w zakresie dozwolonym przez prawo i o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za następujące straty, niezależnie od ich pochodzenia:

 • utrata przychodów lub sprzedaży;
 • strata operacyjna;
 • utrata zysków lub kontraktów;
 • utrata prognozowanych oszczędności;
 • utrata danych; i
 • utrata czasu biznesowego lub zarządzania.

10.3 Gwarancje. Ze względu na otwarty charakter Usług oraz możliwość wystąpienia błędów w przechowywaniu i przesyłaniu informacji cyfrowych, nie gwarantujemy dokładności i bezpieczeństwa informacji przesyłanych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Usług, chyba że wskazano inaczej wyraźnie w Usługach. Wszystkie opisy produktów, informacje i materiały prezentowane w Usługach są dostarczane „tak jak są”, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub warunków, z wyjątkiem tych prawnie ustanowionych. W tym sensie, jako że zawierasz umowę jako konsument lub użytkownik, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towarów, które są zgodne ze obopólną transakcją, zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami handlowymi, ponosząc odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelki brak zgodności, który istnieje na czas dostawy. Rozumie się, że towary są zgodne z transakcją lub zamierzonym zakupem, jeśli: (i) są zgodne z podanym przez nas opisem i posiadają cechy, które przedstawiliśmy w tej Witrynie; (ii) nadają się do celów, do których towary tego rodzaju są zwykle używane; oraz (iii) wykazywać jakość i działanie, które są normalne w przypadku towarów tego samego rodzaju i których można racjonalnie oczekiwać. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie gwarancje i warunki (wyraźne lub dorozumiane), z wyjątkiem tych, które nie mogą być wykluczone zgodnie z prawem.

 

 

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ KLAUZULĄ, PONIEWAŻ OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC CIEBIE.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE ŚWIADCZYMY USŁUGI, W TYM SKLEP, NA PODSTAWIE „TAK JAK JEST”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZYSTKIMI WARTOŚCIAMI DOMYŚLNYMI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANE.NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW SPRZEDAŻY, TYTUŁU, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, NIEPRZERWANIA W SZCZEGÓLNYM CELU, CICHA PRZYJEMNOŚĆ, NIENARUSZANIE PRAW ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCEGO HANDLOWEGO LUB WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO

NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OBIETNIC I WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (1) PRODUKTY, USŁUGI, INFORMACJE, PROGRAMOWANIE I/LUB WSZYSTKIE INNE DOSTARCZONE PRZEZ STRONY TRZECIE, DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; LUB (2) JAKOŚĆ LUB ZACHOWANIE JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ SPOTKANY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG.

ZGADZASZ SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA I JEJ PODMIOTY ZWIĄZANE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATY DANYCH (NAWET JEŚLI MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG.

JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z USŁUG JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE RODZAJE SZKÓD. W WYNIKU POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI.

 

 

12. SPORY I ARBITRAŻ

Niniejsza umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem, powstaniem lub korzystaniem z Usług będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Singapuru bez względu na przepisy kolizyjne.

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową i korzystaniem z Usług, w tym wszelkie pytania dotyczące ich istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu administrowanego przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Singapurze zgodnie z z aktualnie obowiązującymi Zasadami Arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze, które to zasady uważa się za włączone przez odniesienie do niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu będzie Singapur. Trybunał składa się z jednego arbitra. Językiem arbitrażu będzie język angielski.

Żadne z postanowień niniejszej Klauzuli nie ma wpływu na prawa ustawowe przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Proszę uważnie przeczytać poniższe klauzule – może to znacząco wpłynąć na Twoje prawa, w tym prawo do wniesienia pozwu

12.1 Wstępne rozstrzyganie sporów. Jesteśmy dostępni przez e-mail pod adresem service@sheglam.com, aby rozwiązać wszelkie Twoje wątpliwości dotyczących korzystania z Usług. Większość problemów można szybko rozwiązać w ten sposób. Każdy z was i my zgadzamy się dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory, roszczenia, pytania lub spory bezpośrednio poprzez konsultacje i negocjacje w dobrej wierze, które będą warunkiem wstępnym dla każdej ze stron wszczynających pozew lub arbitraż.

12.2 Zrzeczenie się pozwów zbiorowych lub skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory muszą być przedmiotem arbitrażu lub postępowania sądowego na zasadzie indywidualnej, a nie na podstawie klas. Roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być rozstrzygane ani rozpatrywane wspólnie ani konsolidowane z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika.

 

 

13. WARUNKI PRAWNE

13.1 Przydział. Użytkownik nie może dokonać cesji ani przeniesienia niniejszej Umowy (ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy) bez uprzedniej pisemnej zgody. Jakakolwiek próba cesji lub przeniesienia bez przestrzegania powyższego będzie nieważna. Możemy swobodnie cedować lub przenosić niniejszą Umowę. Niniejsza Umowa działa na korzyść i jest wiążąca dla stron i ich odpowiednich przedstawicieli prawnych, następców prawnych i cesjonariuszy.

13.2 Całość Umowy; Brak zrzeczenia się. Niniejsze Warunki wraz z naszą Polityką prywatności i plików cookie oraz wszelkimi innymi informacjami prawnymi opublikowanymi w Sklepie stanowią całość umowy między Tobą a nam w odniesieniu do Usług i zastępuje wszystkie wcześniejsze warunki, umowy, dyskusje i pisma dotyczące Usług. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za niewykonalne, wówczas postanowienie to nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku. Niedochodzenie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

13.3 Odszkodowanie. Zgadzasz się zwolnić, zabezpieczyć i bronić Spółki oraz wszelkich spółek zależnych, stowarzyszonych, powiązanych firm, dostawców, licencjodawców i partnerów, a także członków kierownictwa, dyrektorów, pracownicy, agenci i przedstawiciele każdego z nich od wszelkich roszczeń i kosztów stron trzecich (w tym uzasadnionych honorariów prawników) wynikających lub związanych z: (1) korzystaniem przez użytkownika z Usług; (2) Twoje zachowanie lub interakcje z innymi użytkownikami Usług; (3) Twoje naruszenie niniejszych Warunków. Niezwłocznie powiadomimy Cię o każdym takim roszczeniu i zapewnimy (na Twój koszt) rozsądną pomoc w obronie roszczenia. Umożliwisz nam udział w obronie i nie zaspokoisz takiego roszczenia bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony w jakiejkolwiek innej sprawie podlegającej odszkodowaniu przez Ciebie. W takim przypadku nie będziesz mieć dalszego obowiązku obrony nas w tej sprawie.

13.4 Interpretacja. Przy interpretacji lub interpretacji Warunków nagłówki służą wyłącznie wygodzie i nie należy ich brać pod uwagę.

13.5 Prawo właściwe. Korzystanie z naszej Witryny i umowy zakupu produktów za pośrednictwem tej Witryny podlegają prawu i przepisom Singapuru.

 

 

14. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Kiedy prosimy innych o poszanowanie naszych praw własności intelektualnej, szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w Firmie lub przez nią połączony narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do przesłania nam żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich. Aby to zrobić, wyślij wiadomość e-mail na następujący adres copyright@sheglam.com.

Twoje powiadomienie o naruszeniu powinno zawierać następujące informacje:

 • zidentyfikuj dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, wraz z wszelkimi rejestracjami praw autorskich;
 • zidentyfikować materiał lub łącze w naszych Usługach, które Twoim zdaniem naruszają Twoje dzieło chronione prawami autorskimi;
 • podaj swoje pełne imię i nazwisko, przynależność do firmy, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail; i
 • załącz w treści swojego zawiadomienia następujące oświadczenie, a następnie swój podpis elektroniczny lub fizyczny: „Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w tym zawiadomieniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jestem właścicielem lub upoważniony do działać w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa w ramach praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.”

Będziemy odpowiadać na wszystkie takie powiadomienia, w tym, jeśli jest to wymagane lub właściwe, usuwając materiały naruszające prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiałów naruszających prawo.Zgodnie z naszymi własnymi zasadami możemy, według własnego uznania, zakończyć dostęp odwiedzającego do Usług i korzystanie z nich, jeśli w odpowiednich okolicznościach odwiedzający zostanie uznany za wielokrotne naruszanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej Spółki lub innych osób. w przypadku takiego wypowiedzenia nie będziemy zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej wypłaconych nam.

 

 

15. PRZELEWY BIZNESOWE

Jeśli Firma lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Firma lub jej podmioty stowarzyszone przestaną działać lub ogłoszą upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które są przenoszone lub nabywane przez Strona trzecia. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca Spółki może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych samych celów, na które wcześniej uzyskaliśmy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookie.

 

 

16.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Cieszymy się z Twoich pytań i komentarzy dotyczących naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszych Warunków. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem service@sheglam.com lub za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

.