ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingangsdatum: 16 december 2021 

INHOUD

 1. ALGEMEEN >
 2. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN >
 3. PRIVACY- & COOKIEBELEID >
 4. FOUTEN >
 5. HANDELSREGELS >
 6. INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOM >
 7. LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN >
 8. PROGRAMMA VOOR TEKSTBERICHTEN >
 9. EVENEMENTEN BUITEN ONZE CONTROLE >
 10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEKOCHTE PRODUCTEN, AFSTAND EN WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN >
 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID >
 12. JURIDISCH GESCHILLEN EN ARBITRAGE>
 13. WETTELIJKE VOORWAARDEN >
 14. INBREUK OP HET AUTEURSRECHT>
 15. BEDRIJFSOVERDRACHT>
 16. CONTACT >

 

 

1. ALGEMEEN

1.1 Toepassingsgebied. Welkom op sheglam.com. Deze Algemene voorwaarden ('Overeenkomst' of 'Voorwaarden' ) vormen een contract tussen u en Roadget Business Pte. Ltd, als beheerder van de site en alle gerelateerde apps (zoals hieronder gedefinieerd), en Fashion Choice Pte. Ltd, als het bedrijf dat de Store (zoals hieronder gedefinieerd) gebruikt om producten aan u te verkopen, de betaling te innen en uw retourzendingen te verwerken (indien van toepassing, 'Sheglam', 'Bedrijf', 'wij', 'ons ” en “onze” verwijzen naar Roadget Business Pte. Ltd. en/of Fashion Choice Pte. Ltd. en “u ” of “uw” verwijst naar de gebruiker van de Services (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op sheglam.com (de 'Site'), alle mobiele applicaties ('Apps', en samen met de Site, de "Store") die een hyperlink naar deze Overeenkomst bevat, alle andere schriftelijke , elektronische en mondelinge communicatie met Sheglam en haar gelieerde entiteiten, of websites, pagina's, functies of inhoud die eigendom zijn van en beheerd worden door ons en die een hyperlink naar deze Overeenkomst bevatten (gezamenlijk, inclusief de Store, de 'Services' ).

 Roadget Business Pte. Ltd. exploiteert de Diensten, maar levert aan Fashion Choice Pte. Ltd. de mogelijkheid om de Store (en bijbehorende intellectuele eigendom, handelsmerken en marketingrechten voor Bedrijfsproducten) te gebruiken om Bedrijfsproducten aan klanten te verkopen.

 Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, het bezoeken van of browsen op de Site, het downloaden van de mobiele applicaties, het registreren van een account of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Store, begrijpt u uitdrukkelijk, erkent u en ga ermee akkoord dat u de voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan dergelijke voorwaarden op de site.

U bent alleen gemachtigd om de Services te gebruiken als u akkoord gaat met alle toepasselijke wetten en deze Voorwaarden.

Bovendien kunt u ons Privacy- en cookiebeleid te allen tijde lezen voor meer informatie over hoe het bedrijf gegevens verzamelt, slaat uw informatie op en beschermt deze wanneer u de Services gebruikt. Ons privacy- en cookiebeleid wordt hierbij door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen alsof het hierin volledig is uiteengezet.

1.2 Updates van de voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden, inclusief het privacy- en cookiebeleid, op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Door de Services te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen (ongeacht of er een kennisgeving is verzonden door het Bedrijf), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan elke wijziging die door ons wordt aangebracht in dit beleid en/of begeleidend beleid/overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot , het privacy- en cookiebeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om dit beleid en/of bijbehorende beleid/overeenkomsten van tijd tot tijd te controleren om dergelijke variaties te verifiëren.

1.3 Acceptatie van voorwaarden. Als u bij ons wilt winkelen, moet u minimaal 16 jaar oud zijn. Elke toegang tot, browsen of anderszins gebruik van de Services geeft aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Overeenkomst. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de Voorwaarden, moet u de toegang tot of het gebruik van de Services onmiddellijk stopzetten. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat.

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden of ons Privacy- en Cookiebeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen via service@sheglam.com.

 

 

2. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

2.1 Voorstellingen. Wanneer u onze Diensten gebruikt, gaat u akkoord met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle door u verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. U verklaart en garandeert dat u ten minste 16 jaar oud bent of de Services bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent het Bedrijf u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten door deze weer te geven in uw internetbrowser, voor onze Site of op uw mobiel apparaten, voor onze Apps, alleen voor het kopen van persoonlijke items die in de Store worden verkocht en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf door het Bedrijf toegestaan. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie verleend in deze paragraaf zonder kennisgeving aan u.

2.2 Gebruiksbeperkingen. Behalve zoals toegestaan ​​in de bovenstaande paragraaf, mag u de Services niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren. of een deel daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door het Bedrijf. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de Services wordt verstrekt of de Services gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk door het Bedrijf is toegestaan. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat klantgedrag in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen.

U mag via de Services geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren dat: (a) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten schendt of schendt van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is, of aanleiding kan geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de lokale of internationale wetgeving; of (c) bugs, logische bommen, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere code, materiaal of eigenschappen bevat die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn.

Bovendien gaat u niet aan met:

 • Gebruik de Services voor onwettige doeleinden of op een manier die in strijd kan zijn met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving;
 • Om gedrag te vertonen dat het gebruik of genot van de Services door iemand beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, ons of andere personen die de Services gebruiken schade kan berokkenen of ons of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid;
 • Gebruik de Services op een manier die de Store of het gebruik van de Services door een andere partij kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of belemmeren;
 • Gebruik een robot, spider of anderhandmatig of geautomatiseerd apparaat, proces, software of middel om de Service te indexeren of te openen voor welk doel dan ook;
 • De Services gebruiken om ongevraagde promotionele of commerciële inhoud te verspreiden, of andere personen vragen die de Services gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren

 2.3 Account aanmaken en beëindigen. Om toegang te krijgen tot sommige functies die beschikbaar zijn op de Services, moet u een account aanmaken. U mag het account van een ander niet gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Store op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en het Bedrijf is niet verplicht om de autorisatie of de bron van dergelijke toegang tot of gebruik van de Diensten.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van de Services door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze Site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of frauduleus gebruik van uw gebruikersaccount. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van de Store.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige of alle delen van de Services beperken, inclusief, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid om documenten te uploaden, betalingen te doen of berichten te verzenden

We kunnen uw toegang tot de Services op elk moment beëindigen, naar eigen goeddunken, zonder reden of kennisgeving, of als we denken dat u deze Voorwaarden hebt geschonden. U kunt uw account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door dergelijke instructies in de Store te volgen of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte 'Contact' hieronder.

Door een account bij ons aan te maken, erkent u dat we u van tijd tot tijd promotionele of marketing-e-mails kunnen sturen. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, gebruik dan de link in die e-mails om u af te melden voor onze e-maillijst.

2.4 Douane. In overeenstemming met de douanevoorschriften moet u geldige en nauwkeurige gegevens verstrekken. Alle namen, adressen en namen van de betaler moeten geldig zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de gegevens die u ons verstrekt volledig en nauwkeurig zijn. Mocht er informatie ontbreken of onjuist zijn en verzending of leveringen of inklaring verhinderen, dan zijn wij niet verantwoordelijk en zullen in dergelijke gevallen geen compensatie bieden. U machtigt hierbij het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen om verklaringen af ​​te leggen, in te dienen, te wijzigen en alle verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om de door u bestelde goederen in uw naam en voor uw rekening te importeren.Deze machtiging omvat de bevoegdheid om diensten en leveringen te verrichten en te ontvangen, om terugbetaling van eventuele heffingen, belastingen en vergoedingen met betrekking tot de invoer van goederen, om administratief beroep en gerechtelijke procedures te voeren, evenals handhavingsprocedures en beroepen en rechtsmiddelen in alle gevallen, dossiers in te dienen aanvragen, klachten, enz. bij overheidsinstanties, rechtbanken en andere instellingen, indienen, intrekken en/of afzien van rechtsmiddelen en beroepen tegen vonnissen, bevelen, arbitrale uitspraken, betalingsbevelen of andere bevelen en beslissingen van welke aard dan ook, geld ontvangen, kostbaarheden en documenten en/of akten. Het omvat ook het recht om douane-expediteurs in uw naam en namens u instructies te geven en om subautorisatie te verlenen aan douane-expediteurs en/of andere vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de afhandeling van zaken met betrekking tot de invoer van goederen en het voldoen aan voorschriften met betrekking tot de invoer van goederen . Als importeur bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving in uw eigen land.

 

 

3. PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wanneer u onze Diensten gebruikt en er bestellingen plaatst, stemt u ermee in ons uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens naar waarheid en nauwkeurig te verstrekken. Je gaat er ook mee akkoord dat we deze informatie kunnen gebruiken om indien nodig contact met je op te nemen in het kader van je bestelling.

We respecteren uw recht op privacy. Door gebruik te maken van onze Services of anderszins, gaat u akkoord met, en waar nodig, toestemming voor het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie zoals uiteengezet in het Privacy- en cookiebeleid.

Als u wilt weten hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor niet-transactionele communicatie van ons, raadpleegt u ons Privacy- en cookiebeleid.

 

 

4. FOUTEN

 In het geval dat u ontdekt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens tijdens uw registratie als gebruiker van onze Services, kunt u deze fouten corrigeren op onze Site in het gedeelte 'Mijn account'. In ieder geval kunt u fouten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die tijdens het aankoopproces zijn verstrekt, corrigeren door contact met ons op te nemen, en kunt u via onze winkel het recht op rectificatie uitoefenen dat wordt overwogen in ons privacy- en cookiebeleid. De Services geven bevestigingsvensters weer in verschillende secties van het aankoopproces waardoor de bestelling niet kan worden voortgezet als de informatie in deze secties niet correct is verstrekt. De Services bieden ook details van alle artikelen die u tijdens het aankoopproces aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd, zodat u de details van uw bestelling kunt wijzigen voordat u de betaling uitvoert.

Als u een fout in uw bestelling ontdekt na het voltooien van het betalingsproces, dient u onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice of het bovenstaande e-mailadres om de fout te corrigeren.

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typografische fouten optreden. We kunnen de prijs van een artikel pas bevestigen nadat je je bestelling hebt geplaatst. In het geval dat een artikel wordt vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijs- of productinformatie, hebben wij het recht om, naar eigen goeddunken, bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kunnen we naar eigen goeddunken contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering, in welk geval de betaling volledig aan u wordt terugbetaald.

 

 

5. HANDELSREGELS

5.1 Prijs en betaling.

Alle prijzen zijn correct op het moment dat de informatie in het systeem wordt ingevoerd. Als we om de een of andere reden uw goederen niet kunnen verzenden, wordt de waarde van de artikelen die niet zijn verzonden, teruggestort op uw oorspronkelijke betaalmethode.

Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten.De totale kosten van de bestelling zijn de prijs van de bestelde producten plus de verzendkosten

Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar (anders dan hierboven uiteengezet) hebben wijzigingen geen invloed op de bestellingen waarvoor we een Orderbevestiging hebben gestuurd.

Zodra u alle artikelen die u wilt kopen heeft geselecteerd, worden deze aan uw winkelwagen toegevoegd. De volgende stap is het verwerken van de bestelling en het uitvoeren van de betaling. Daartoe moet u de stappen van het aankoopproces volgen, waarbij u bij elke stap de gevraagde informatie aangeeft of verifieert. Bovendien kunt u tijdens het aankoopproces, vóór betaling, de details van uw bestelling wijzigen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, is een overzicht van alle door u geplaatste bestellingen beschikbaar in "Mijn account". Als uw bestelling een fraudewaarschuwing in ons beveiligingssysteem activeert, kan er een verificatie-e-mail naar uw e-mailadres worden verzonden. U kunt de op de site vermelde betalingsmethoden gebruiken, waaronder Visa, Mastercard, American Express, PayPal en online bankieren enz.

Om het risico van niet-geautoriseerde toegang tot een minimum te beperken, worden uw creditcardgegevens versleuteld. Zodra we uw bestelling hebben ontvangen, vragen we een pre-autorisatie op uw kaart om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo is om de transactie te voltooien. Het bedrag op uw kaart wordt in rekening gebracht op het moment van uw bestelling, tenzij u een betaal later-service hebt geselecteerd (die alleen beschikbaar is in bepaalde landen). In dat geval wordt uw kaart belast op het moment van verzending of u hebt een rembours bij levering) service (die alleen beschikbaar is in bepaalde landen), in welk geval u contant in rekening wordt gebracht op het moment van levering.

Wanneer u op "Nu betalen" klikt, bevestigt u dat de creditcard van u is. Creditcards zijn onderworpen aan verificatie en autorisatie door de kaartuitgevende instantie. Als de entiteit de betaling niet autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering en we zullen geen contract met u kunnen sluiten.

 Let op de aankoopbeperkingen voor één dag: Voor klanten in sommige landen, als een aankoop op één dag een bepaald bedrag overschrijdt volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen er rechten worden opgelegd.

5.2 Kleuren.  We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die in de Services worden weergegeven, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor een nauwkeurige weergave is van de kleur van de kleur van het product dat u hebt geselecteerd om te kopen.

5.3 Verpakking. Tenzij anders bepaald, zullen we alleen voldoen aan de minimale verpakkingsnormen voor de geselecteerde transportmethode. De kosten van alle door u aangevraagde speciale verpakking, belading of versteviging worden door u betaald.

5.4 Verzending en levering. Het bedrijf verzendt vanuit verschillende magazijnen in verschillende landen. Voor bestellingen met meer dan één artikel kunnen we uw bestelling naar eigen goeddunken opsplitsen in meerdere pakketten op basis van voorraadniveaus. Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Tijdens drukke uitverkoopperiodes kunnen leveringen echter soms langer duren. Als je vragen hebt over verzending en levering, neem dan contact met ons op via service@sheglam.com.

5.5 Titel en verzending. De titel van gekochte artikelen wordt overgedragen van de respectieve verkopende entiteit (dwz Fashion Choice Pte. Ltd) aan u als de respectieve klant zodra de artikelen op de vervoerder zijn geladen in het magazijn van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen buiten uw land. Omdat onze levering van uw gekochte artikel aan de vervoerder een levering aan u betekent, gaat het risico van verlies of beschadiging op u over op het moment dat wij uw gekochte artikel aan de internationale vervoerder leveren. Elke claim die u heeft met betrekking tot schade aan het artikel tijdens verzending of levering, moet rechtstreeks bij de vervoerder worden ingediend.Alle vorderingen tegen het Bedrijf wegens tekorten of schade die zich voordoen voorafgaand aan onze levering van het artikel aan de vervoerder, moeten binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend en moeten vergezeld gaan van een originele transportfactuur ondertekend door de vervoerder, waarin wordt vermeld dat de vervoerder heeft de goederen van het bedrijf ontvangen in de geclaimde staat

5.6 Retour product. Alleen beschadigde of defecte artikelen kunnen worden geretourneerd, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. In het geval van een beschadigd of defect artikel, wordt de terugbetaling bijgeschreven op uw oorspronkelijke betaalmethode.

5.7 Recensies, opmerkingen en inzendingen. Behalve anders vermeld elders in deze Overeenkomst of op de Services, alles wat u indient of plaatst bij de Services en/of verstrekken aan onze winkel, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's, ideeën, knowhow, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk "Inzendingen ") is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten, en door inzending of plaatsing stemt u ermee in om de Inzendingen en alle intellectuele eigendomsrechten ("IP") die daarmee verband houden onherroepelijk in licentie te geven (met uitzondering van de morele rechten zoals het auteursrecht) om het bedrijf kosteloos en we zullen het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht hebben om dergelijke inzendingen te gebruiken, kopiëren, distribueren, weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, aanpassen en afgeleide werken van dergelijke inzendingen te maken door alle middelen en in welke vorm dan ook, en om te vertalen, wijzigen, reverse-engineering, disassembleren of decompileren dergelijke inzendingen. Alle Inzendingen worden automatisch ons enige en exclusieve eigendom en zullen niet aan u worden geretourneerd en u stemt ermee in geen enkel geschil op te werpen in verband met enig gebruik van de Inzendingen door ons in de toekomst. U bent verantwoordelijk voor alle gedeelde Inzendingen en moet ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de openbare zeden en religieuze overtuigingen, niet in strijd zijn met toepasselijke wetten en er niet toe zal leiden dat wij toepasselijke wetten of regelgevende richtlijnen schenden door dergelijke Inzendingen op internet weer te geven.

U garandeert dat uw Inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij zijn van inbreuk op IE-rechten, geschillen of claims van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe het Bedrijf te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen veroorzaakt door het gebruik van de Inzendingen voor welk doel dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u ons, wanneer u opmerkingen of recensies in de Store plaatst, ons ook het recht om de naam die u indient te gebruiken bij elke recensie, opmerking of andere inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke recensie, commentaar of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins beheert op de recensies, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere inhoud door ons geen inbreuk zal maken op of inbreuk zal maken op de rechten van enige derde partij. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of inhoud. We kunnen, maar zijn niet verplicht, om inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om welke reden dan ook te verwijderen of te bewerken.

Houd er rekening mee dat het personen onder de 18 jaar verboden is om afbeeldingen van zichzelf of van anderen die jonger zijn dan 18 jaar op onze Diensten te plaatsen.

 

 

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN EIGENDOM

6.1 Inhoud.De Services, inclusief al hun informatie en inhoud, zoals de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies (gezamenlijk "Inhoud") die worden geleverd als onderdeel van de Services behoren te allen tijde toe aan het Bedrijf of aan degenen die ons de licentie voor het gebruik ervan verlenen en worden beschermd door auteursrechtwetten in uw eigen land en internationale auteursrechtwetten. U mag de Inhoud alleen gebruiken voor zover wij of de gebruikslicentiegevers toestemming geven uitdrukkelijk.

6.2 Sheglam-tekens. Bovendien zijn de "Sheglam"-handelsmerken, dienstmerken, pictogrammen, afbeeldingen, woordmerken, ontwerpen en logo's die daarin zijn opgenomen ("Merken") eigendom van Roadget Business Pte. Ltd..  De SHEGLAM-merken zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen waarvoor aanvragen in behandeling zijn of waarvoor registraties zijn afgegeven. U hebt en zult geen enkel recht, titel of belang in of op een van de Merken verwerven. De Sheglam-merken mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van het bedrijf zijn, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die het bedrijf ontmoedigt of in diskrediet brengt. De Merken, hetzij op een product dat te koop wordt aangeboden in de Winkel, of als een logo of tekst op enig deel van de Site, zijn geen representatie dat Roadget Business Pte. Ltd.is de eigenaar van alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de producten die te koop worden aangeboden in de winkel. Roadget Business Pte. Ltd. betrekt sommige van zijn producten bij externe fabrikanten en groothandels.

6.3 Rechten voorbehouden. Content op de Services wordt aan u geleverd zoals deze alleen ter informatie is en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de respectievelijke eigenaren of licentiegevers. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de Inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Services, die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom van het Bedrijf worden.

U stemt ermee in zich niet in te laten met het gebruik, kopiëren of distribueren van of afgeleide werken te maken van de inhoud anders dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan. U stemt ermee in om de beveiligingsgerelateerde functies van de Site of functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site of de Inhoud daarop af te dwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.

 

 

7. LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN

Onze winkel kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Verwijzingen in onze winkel naar namen, merken, producten of diensten van derden, of links naar sites of informatie van derden, zijn geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van de derde partij of zijn informatie, producten of diensten.

We hebben geen controle over, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijven of verifiëren de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden niet, inclusief, maar niet beperkt tot, sociale media van derden of mobiel app-platform waarmee de Services werken of anderszins interageren. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een exploitant van een dergelijke site of platform. Uw gebruik van een dergelijke site of platform van derden is op eigen risico en wordt beheerst door de voorwaarden en het beleid van die derde partij (inclusief haar privacybeleid). We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van inhoud die door iemand anders dan ons in de Store is geplaatst. We raden u ten zeerste aan om alle algemene voorwaarden en het privacybeleid van derden te lezen.

 

 

8.TEKSTBERICHTENPROGRAMMA

81 Inschrijving. Je hebt de keuze om je in te schrijven voor ons sms-programma, waar je marketingberichten van ons of onze leverancier ontvangt. Als u zich aanmeldt, betekent dit dat u ermee instemt om terugkerende geautomatiseerde marketingberichten te ontvangen op uw geregistreerde mobiele nummer.

Algemene voorwaarden en geschillen. Ons sms-programma is zonder beperking onderworpen aan deze volledige voorwaarden, die bepalingen bevatten die bepalen hoe claims die u en wij tegen elkaar hebben, worden opgelost (zie de sectie Juridische geschillen hieronder).

8.2 Afmelden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van SMS/MMS-tekstberichten door te reageren met STOP of een andere indicatie die door ons is geïnstrueerd op elk bericht dat u ontvangen in ons sms-programma, of gewoon sms'en met STOP of een andere indicatie die door ons is opgedragen naar het nummer waarvan u momenteel onze sms-berichten ontvangt. In beide gevallen ontvangt u één extra bericht ter bevestiging dat uw verzoek is verwerkt. 

8.3 Uw eigen draadloze abonnement. Zoals altijd kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn op berichten die naar en door u worden verzonden. Als je vragen hebt over je sms- of dataabonnement, kun je het beste contact opnemen met je mobiele provider. 

8.4 Uw plichten voor uw eigen telefoonnummer. U verklaart dat u de rekeninghouder of gebruikelijke gebruiker bent van het mobiele telefoonnummer dat u opgeeft wanneer inschrijven voor ons sms-programma. Als u dat nummer wijzigt of deactiveert, bent u verantwoordelijk om ons via data@sheglam.com onmiddellijk op de hoogte te stellen. Noch wij, onze leveranciers en/of enige mobiele provider is aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U stemt ermee in ons volledig schadeloos te stellen voor alle claims, kosten en schade die verband houden met of geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door uw verzuim om ons op de hoogte te stellen als u uw telefoonnummer wijzigt, inclusief, maar niet beperkt tot, alle claims, onkosten en schade die verband houdt met of voortvloeit uit alle toepasselijke wetten.

8.5 Deelname onder voorbehoud van beëindiging of wijziging. We kunnen uw ontvangst van geautomatiseerde marketingberichten van ons opschorten of beëindigen als we denken dat u inbreuk maakt op deze voorwaarden. Uw ontvangst van deze berichten is ook onderhevig aan beëindiging in het geval dat uw mobiele telefoondienst wordt beëindigd of vervalt. We behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving aan u, alle of een deel van deze berichten tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.

 

 

9.EVENEMENTEN BUITEN ONZE CONTROLE

We zijn niet aansprakelijk voor enige niet-naleving of vertraging in de naleving van een van de verplichtingen die we op ons nemen onder de Voorwaarden of andere contracten wanneer deze worden veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen ("Overmacht"). Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, nalatigheid, verzuim of ongeval dat buiten onze redelijke controle ligt, waaronder onder meer het volgende:

 • Staking, uitsluiting of andere vormen van protest.
 • Burgeronrust, opstand, invasie, terroristische aanslag of terroristische dreiging, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie, pandemie of een andere natuurramp.
 • Het niet kunnen gebruiken van treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.
 • Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.
 • Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering of openbare autoriteit.
 • Staking, storing of ongeval in zee- of riviervervoer, postvervoer of enig ander type vervoer.
 • Grenssluitingen, overheidssluitingen, handelsblokkades, embargo's, verstoringen van de wereldhandel en havencongestie

 Het zal duidelijk zijn dat onze verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden of andere contracten worden opgeschort gedurende de periode waarin Overmacht van kracht blijft en we krijgen een verlenging van de periode waarin we aan deze verplichtingen moeten voldoen met een bepaalde tijd gelijk aan de duur van de overmacht. We zullen alle redelijke middelen verstrekken om de overmacht te beëindigen voor zover we kunnen of om een ​​oplossing te vinden die ons in staat stelt om ondanks de overmacht aan onze verplichtingen onder de voorwaarden te voldoen.

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEKOCHTE PRODUCTEN, WAIVER EN WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN

10.1 Aansprakelijkheid. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product dat op onze site is gekocht strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product. Niettegenstaande het bovenstaande, wordt onze aansprakelijkheid niet opgeheven of beperkt in de volgende gevallen:

 • in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • in geval van fraude of frauduleus bedrog; of
 • in elk geval waarin het onwettig of ongeoorloofd was om onze aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of te proberen uit te sluiten of te beperken.

10.2 Afstand van aansprakelijkheid. Niettegenstaande de bovenstaande paragraaf, en voor zover wettelijk toegestaan, en tenzij deze Voorwaarden anders aangeven, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

 • verlies van inkomsten of omzet;
 • bedrijfsverlies;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • gegevensverlies; en
 • verlies van zakelijke of managementtijd.

10.3 Garanties. Vanwege het open karakter van de Services en de mogelijkheid van fouten bij de opslag en verzending van digitale informatie, garanderen wij niet de nauwkeurigheid en veiligheid van de informatie die wordt verzonden of verkregen door middel van de Services, tenzij anders aangegeven uitdrukkelijk op de Diensten. Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op de Services worden getoond, worden geleverd "zoals ze zijn", zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties of voorwaarden, behalve die welke wettelijk zijn vastgesteld. In die zin zijn wij, aangezien u een overeenkomst aangaat als consument of gebruiker, verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de wederzijds beoogde transactie, in overeenstemming met commerciële redelijke verwachtingen, waarbij we aansprakelijk zijn jegens u voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van tijd van levering. Het is duidelijk dat de goederen in overeenstemming zijn met de transactie of de voorgenomen aankoop als ze: (i) voldoen aan de door ons gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die we op deze site hebben gepresenteerd; (ii) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort goederen gewoonlijk worden gebruikt; en (iii) de kwaliteit en prestatie aantonen die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties en voorwaarden (expliciet of impliciet) uit, behalve die welke niet legitiem uitgesloten.

 

 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LEES DEZE CLAUSULE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF TOT U BEPERKT.

Door DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT U HIERBIJ EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN DE WINKEL, IN "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE STANDAARD"-BASIS LEVEREN, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD AF, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DIENST BEPAALD DOEL, RUSTIG GENIETEN, NIET-INBREUK EN EVENTUELE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE CURSUS VAN HANDEL OF HANDELSGEBRUIK

WIJ DOEN GEEN BELOFTEN MET BETREKKING TOT, EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR: (1) PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, PROGRAMMERING EN/OF IETS ANDERS GELEVERD DOOR EEN DERDE PARTIJ DIE VIA DE DIENSTEN VOOR U TOEGANKELIJK IS; OF (2) DE KWALITEIT OF HET GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ DIE U ONTMOET IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DE VENNOOTSCHAP EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE OF VOORBEELDSCHADE, SCHADE , OF VERLIES VAN GEGEVENS (ZELFS INDIEN TE ZIEN) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET UW GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID OVER DE DIENSTEN IS HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK OP U VAN TOEPASSING.

 

 

12. JURIDISCHE GESCHILLEN EN ARBITRAGE

Deze overeenkomst en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die daaruit voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp of de vorming ervan of het gebruik van de Services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst en het gebruik van de Services, inclusief elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage die wordt beheerd door het Singapore International Arbitration Centre in overeenstemming met met de voorlopig geldende Arbitrageregels van het Singapore International Arbitration Centre, welke regels geacht worden door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. De zetel van de arbitrage is Singapore. Het Tribunaal zal bestaan ​​uit één arbiter. De taal van de arbitrage is Engels.

Niets in deze clausule doet afbreuk aan de wettelijke rechten die u als consument heeft, zoals erkend in toepasselijke wetgeving op dit gebied.

Lees de volgende clausules aandachtig door – dit kan een aanzienlijke invloed hebben op uw wettelijke rechten, waaronder uw recht om een ​​rechtszaak aan te spannen

12.1 Initiële geschillenbeslechting. We zijn bereikbaar per e-mail op service@sheglam.com om eventuele zorgen met betrekking tot uw gebruik van de Services weg te nemen. De meeste problemen kunnen op deze manier snel worden opgelost. Ieder van u en wij komen overeen om ons uiterste best te doen om geschillen, claims, vragen of meningsverschillen rechtstreeks op te lossen door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, wat een voorwaarde is voor beide partijen die een rechtszaak of arbitrage starten.

12.2 Afzien van collectieve of geconsolideerde vorderingen. Alle vorderingen en geschillen moeten op individuele basis worden beslecht of geprocedeerd en mogen niet op klassenbasis. Claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk worden beslecht of geprocedeerd of worden samengevoegd met die van een andere klant of gebruiker.

 

 

13. WETTELIJKE VOORWAARDEN

13.1 Opdracht. U mag deze Overeenkomst (of uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst) niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging tot toewijzing of overdracht zonder te voldoen aan het voorgaande is nietig. We kunnen deze Overeenkomst vrijelijk toewijzen of overdragen. Deze Overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor de partijen en hun respectieve wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

13.2 Gehele Overeenkomst; Geen verklaring van afstand. Deze voorwaarden vormen samen met ons Privacy- en cookiebeleid en alle andere juridische kennisgevingen die in de Store zijn gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Services, en vervangt alle eerdere voorwaarden, overeenkomsten, discussies en geschriften met betrekking tot de Services. Als een bepaling van de Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van de Voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde. Ons verzuim om enig recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

13.3 Vrijwaring. U stemt ermee in het Bedrijf en alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven, leveranciers, licentiegevers en partners, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van alle claims en kosten van derden (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met: (1) uw gebruik van de Services; (2) uw gedrag of interacties met andere gebruikers van de Services; (3) uw schending van deze voorwaarden. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim en zullen u (op uw kosten) redelijke hulp bieden bij het verdedigen van de claim. U stelt ons in staat deel te nemen aan de verdediging en zult een dergelijke claim niet afwikkelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u. In dat geval bent u verder niet verplicht om ons in die kwestie te verdedigen.

13.4 Interpretatie. Bij het interpreteren of interpreteren van de Voorwaarden zijn koppen alleen voor het gemak bedoeld en mogen ze niet worden overwogen.

13.5 Toepasselijk recht. Uw gebruik van onze site en de productaankoopcontracten via die site zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving van Singapore.

 

 

14. INBREUK OP AUTEURSRECHT

Als we anderen vragen onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of waarnaar door het bedrijf wordt gelinkt, uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om een ​​verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending bij ons in te dienen. Stuur hiervoor een e-mail naar het volgende copyright@sheglam.com.

Uw melding van de inbreuk moet het volgende bevatten:

 • identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, samen met eventuele auteursrechtregistratie;
 • het materiaal of de link op onze Services identificeren waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk;
 • geef uw volledige wettelijke naam, bedrijfslidmaatschap, postadres, telefoonnummer en e-mailadres op; en
 • neem in de hoofdtekst van uw kennisgeving de volgende verklaring op, gevolgd door uw elektronische of fysieke handtekening: "Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben, of gemachtigd om handelen namens, de eigenaar, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat zogenaamd wordt geschonden.”

We zullen op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. Volgens ons eigen beleid kunnen we naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de Services van een bezoeker beëindigen indien, onder passende omstandigheden, wordt vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging zijn we niet verplicht om eerder aan ons betaalde bedragen terug te betalen.

 

 

15. ZAKELIJKE OVERDRACHT

Als het bedrijf of vrijwel al zijn activa zouden worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen failliet gaan of failliet gaan, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van het bedrijf uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor we eerder uw toestemming hebben verkregen. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy- en cookiebeleid.

 

 

16.CONTACT

We verwelkomen uw vragen en opmerkingen over onze privacypraktijken of deze voorwaarden. U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail op service@sheglam.com of via onze klantenservice.

.